• 15 Temmuz 2024

ŞANLIURFA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

11.02.2020 16:37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ
Madde 1:
Bu yönergenin amacı, Şanlıurfa Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2:
Bu yönerge, Şanlıurfa Kent Konseyi kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
DAYANAK 
Madde 3:
Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı ( 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4:
Bu Yönergenin uygulanmasında,
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni,
b) Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen Şanlıurfa Kent Konseyi’ni 
c) Meclisler: Engelli, Çocuk, Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik platform olma esasına dayanan Şanlıurfa Kent Konseyi Meclislerini,
d) Çalışma Grupları: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapılar olan Şanlıurfa Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,
e) Bireysel üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Şanlıurfa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,
f) Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ifade eder.
KENT KONSEYİNİN AMACI
Madde 5:
Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür.
KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU 
Madde 6:
a) Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8’inci maddede belirtilen üyelerle toplanarak, seçimli ilk genel kurul toplantısını yapar.
b) Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyi kurulmamış yerlerde Belediye Başkanı’nın, kent konseyinin var olduğu yerlerde ise Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.
c) Belediye Başkanı’nın veya Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan seçimli genel kurul toplantısında, toplantıyı idare etmek üzere Kent Konseyi üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulu seçilir.
d) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme kurulu üyeleri seçilir.
e) İlk iki yılın sonunda yapılan ikinci dönem seçimli genel kurul toplantısı, mevcut Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır.
f) Kent Konseyi genel kurulu ve yürütme kurulunun toplanamaması nedeniyle çalışamaz hale geldiği durumlarda Belediye Başkanı, seçimli genel kurul çağrısı yapabilir.
KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ
Madde 7:
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasını sağlamak,
c) Kentin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak,
d) Kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesinde ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
e)Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
f) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak,
g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
h) Kent Konseyi toplantılarında oluşturulan görüşlerin, başta belediye meclis olmak üzere ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak,
i) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
j) Diğer kentlerde kurulmuş kent konseyleri ile ülkemizde kent konseylerinin gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak,
k) Kent Konseylerinin gelişmesine yönelik uluslar arası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak.
KENT KONSEYİ ÜYELERİ
Madde 8:
Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerden oluşur:
a) Vali veya temsilcisi
b) Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c)Sayısı 10,u geçmemek üzere Vali tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
d) Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarında seçecekleri temsilcileri,
e) Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
f) Belediye sınırları içindeki üniversitelerden birer temsilci.
g) Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
h) Kent Konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının temsilcileri.
i) İlçelerde kurulmuş veya kurulacak olan Kent Konseyi temsilcileri,
KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ
Madde 9:
a) Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil savunma toplum kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan Kurumsal Bilgi Formu ile birlikte Kent Konseyi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar.
b) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen kurum ve kuruluşların usulüne uygun olan başvuruları, Kent Konseyi Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır.
c) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikleri, Genel Sekreterlikçe yapılan incelemeden sonra Yürütme Kurulunun kararı ile düşürülebilir
d) Kent Konseyi Kurumsal Üyelerinin genel kurullarda temsil edilebilmesi için, bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Başvurular, seçimli genel kurula en az on beş gün kala yenilenmiş olmalıdır. Kurumsal üyelik bilgilerini usulüne göre güncellemeyenler, seçimli genel kurulda oy kullanamazlar.
e) Kent Konseyi üyesi olmaya hak kazanan Kurumsal Üye Temsilcileri ile Çalışma Grup Temsilcileri, Kent Konseyi Başkanlığına ve Yürütme Kurulu Üyeliğine aday olabilir veya aday gösterilebilirler. Kurumsal Üye Temsilcisi veya Çalışma Grubu Temsilcisi olmayanlar Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
f) Bireysel Üye, meclislerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir.
g) Meclislere ve çalışma gruplarına Bireysel Katılımcının kabulü, bireysel bilgi formu doldurulduktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.
h) Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve ideallerine zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından verilir.
KENT KONSEYİ ORGANLARI
Madde 10:
Kent Konseyi’nin organları şunlardır;
a) Genel Kurul 
b) Yürütme Kurulu
c) Kent Konseyi Başkanı
d) Meclisler ve Çalışma Grupları
KENT KONSEYİ GENEL KURULU
Madde 11:
a)  Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8. Maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının tabii üyesidirler. Oy kullanabilirler ve aday olabilirler.
b) Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar.
c) Seçimli genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az on beş gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara internet ortamında bildirilir. Ayrıca diğer duyuru imkanlarıyla da kamuoyuna duyurulur.
d) Kent Konseyi Genel Kurulunu oluşturan tüm organlar, herhangi bir nedenle temsilcisini değiştirmesi ve yeni temsilciler eklenmesi ile ilgili bildirimlerini seçimden  en geç 15 gün önce Kent Konseyi başkanlığına yazılı olarak bildirir.
e)Seçimli genel kurullar, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yılda bir yapılır.
f) Seçimli ve seçimsiz genel kurullarının tarihi, Yürütme Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya 8’inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
g) Kent Konseyi Genel Kurulu, konsey toplantısı olarak bir yılda ikiden az olmamak üzere Yürütme Kurulu veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seçimli genel kurul toplantıları dışındaki konsey toplantıları için en az iki gün öncesinden duyuru yapılır.
h.) Seçimli genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, iki gün sonra gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yürütme Kurulu Üye sayısının iki katından az olamaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
i) Seçimli genel kurulun açılışı Kent Konseyi Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyesi tarafından yapılır. Seçimli genel kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Kent Konseyi Başkanı kendi yerine, Yürütme Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir.
j) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda bir kişi ancak bir oy kullanabilir.
k) Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, Meclislerin ve çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere çalışma yönergesi çıkarır. 
l) Genel Kurul; ‘’Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin’’ amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla Yürütme Kurulu’na yetki verebilir.
m) Seçimli genel kurul gündemi:
1- Yoklama
2-Açılış
3-Divan Kurulu seçimi ( 1 Başkan  -  2 üye)
4- Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan  – 2 üye) 
5-Kent Konseyi Başkanı seçimi 
6- Kent Konseyi Yürütme Kurulu Seçimi
7- Kapanış
n) Seçimli genel kurul gündeminin ilk üç maddesi Kent Konseyi Başkanı tarafından veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu Üyesi tarafından, bundan sonraki bölümler ise Divan Kurulunca gerçekleştirilir.
o) Seçimli genel kurul gündemine toplantı öncesinde Yürütme Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir. Genel Kurul, toplantı başlamadan önce gündemde değişiklik yapabilir.
KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU
Madde 12:
a) Kent Konseyi üyesi olmaya hak kazanan kurumsal üye temsilcileri Kent Konseyi Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aday olabilirler veya gösterilebilirler. Kurumsal üye temsilcisi ve çalışma grubu temsilcisi olmayanlar, 16 yaşının altında olanlar, Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
b) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleri dışında kalan 20 asıl ve 20 yedek üyesinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Matbu olan veya elle yazılan oy pusulasında en fazla 20 asıl ve 20 yedek isim bulunabilir veya yazılabilir.20’den fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir.
c) Seçim sonucunda en fazla oyu olan 20 asıl aday yürütme kurulu üyeliğine, 20 yedek aday da yedek üyeliğe seçilir.
d) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, seçimle gelen Kent Konseyi Başkanı, 20 asıl üye, doğal üye olan Meclis Başkanları ve Kent Konseyi Genel Sekreterinden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulunun Başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder. Yürütme Kurulu ayda bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
e) Yürütme Kurulu’nun gündemi, Yürütme kurulu Başkanı’nın onayıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
f) Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği Yürütme Kurulu kararı ile düşürülebilir. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulu üyesi olarak çağırılır.
g) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini takiben, birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıldır.
h) Yürütme Kurulu, olağan ve olağanüstü Genel Kurulu toplantılarının zamanını ve gündemini belirler.
i) Yürütme Kurulu Kararları karar defterlerine yazılır, Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.
KENT KONSEYİ BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ ve BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde 13:
a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi başkanın görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresi paralel olmak üzere ilk dönem içim iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
b) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan aday, başkan seçilmiş olur.
c) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Genel Kurul’un belirleyeceği gizli veya açık oylama sistemi ile yapılır.
d) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
e) Kent Konseyi Başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi’ni temsil eder.
f) Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
g)Kent Konseyi Başkanı; ilgili yasalar, yönetmenlik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
h) Kent Konseyi Başkanının bulunmaması halinde Yürütme Kurlunun en yaşlı üyesi Başkan Vekili olarak görev yapar. Başkan Vekili görev aldığı konuma göre Başkanın yetkilerini taşır.
I) En yaşlı üyenin bu hakkından yazılı olarak feragat etmesi halinde Kent Konseyi Başkanı Yürütme Kurulunun seçilmiş üyeleri arasından bir üyeyi vekil olarak tayin eder.
j) Kent Konseyi Başkanı, protokol ziyaret ve toplantılarında başkanı temsilen bulunmak üzere seçilmiş Yürütme Kurulu Üyeleri arasından iki başkan yardımcısı belirleyebilir. Başkan Yardımcılarının görevi Başkan temsil ile sınırlıdır.
KENT KONSEYİ MECLİSLERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 14:
a)  Kent Konseyi, görev alanına giren konularla meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir.
b) Meclislerin ve çalışma gruplarının kurulması ve çalışması ile ilgili diğer usul ve esaslar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
c) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra, değerlendirmek üzere Belediye Meclisi’ne sunulur.
d) Meclisler ve çalışma gruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılır.
e) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclislerde ve Çalışma Gruplarında başkan, temsilci ve üye olarak görev alabilirler.
f) Meclislerin ve Çalışma Gruplarının yaş ve cinsiyet kriterleri Yürütme Kurulunca belirlenir.
KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI 
Madde:15
a) Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin 8. Maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve Bireysel Üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir.
B) Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.  Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler değiştirilebilir.
c) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçiminde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir Meclis Başkanı, 12 asıl ve 12 yedek üye bulunur.
d) Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.
e) Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardımcısı ve sekreter üye belirlenir.
f) Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidir.
g)Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, meclislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterince en az on beş gün öncesinden belirlenir.
h) Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer.
i) Meclis Başkanlarından 16 yaşından küçük olanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üyesi olamazlar.
KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI 
Madde 16:
a) Çalışma grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra en az beş kişiden oluşur.
b) Çalışma grupları, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri temsilci, temsilci yardımcısı ve raportör aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin girişimiyle çalışma grubu ve görev bölümü yenilenebilir.
c) Çalışma gruplarının görev süresi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
d) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulun doğal üyesidir.
KENT KONSEYİ GENEL SEKRETER VE YARDIMCISI
Madde 17:
a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesi olup Belediye Başkanının önereceği 3 kişi arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. 
b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, yönergedeki görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c) Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulama konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.
d) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
e)Gerek olduğunda Kent Konseyi Başkanına ve yürütme Kurulu kararı ile Genel Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına Kent Konseyi Başkanının teklifi ve Yürütme Kurulunca görevlendirmeler yapılır.
f) Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekreter vekalet eder.
KENT KONSEYİ HİZMETLERİ
Madde 18:
a) Kent Konseyinin çalışmaları ve hizmetleri, belediyece önerilen görevliler tarafından yerine getirilir.
b) Kent Konseyi çalışmaları ve hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.
c) Kent Konseyi Başkanlığı konsey çalışmalarının ve hizmetlerinin yürütebilmesi için çalışma ofisleri kurabilir ve görev alanlarını, sorumlularını, görevlerini belirleyebilir.
KENT KONSEYİ MALİ YAPISI 
Madde 19:
a) Belediyeler, bütçesinde Kent Konseyi’ne ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b) Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir.
YÜRÜTME
Madde 20:
Bu yönergenin hükümlerini, Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular.
YÜRÜRLÜK
Madde 21:
Bu yönerge hükümleri, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulünü takiben yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDELER
1. Şanlıurfa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş olan Meclisler ve Çalışma Grupları ile üyelikler, bu yönerge hükümlerine uygun hale getirilir.
2. Yürürlükte olan Şanlıurfa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, Kadın Meclis, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi, Çocuk Meclisi ve Çalışma Grupları Çalışma Yönergeleri bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.